Informacje zgodne z artykułami 13, 14 i 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Szanowni Kandydaci!

Zgodnie z art. 13, 14 i 21 RODO informujemy Państwa niniejszym o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych oraz o prawach i roszczeniach przysługujących Państwu zgodnie z uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

To, jakie konkretne dane będą przetwarzane i w jaki sposób będą wykorzystywane, jest uzależnione od wnioskowanych lub uzgodnionych usług.

Przetwarzamy dane osobowe, które udostępnili nam Państwo w procesie rekrutacji. Ponadto przetwarzamy dane umieszczane przez Państwa w celach rekrutacyjnych na zewnętrznych platformach rekrutacyjnych i udostępniane naszej firmie. Istotne dane osobowe to dane tożsamości (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, tj. e-mail lub numer telefonu, data i miejsce urodzenia, narodowość, wykształcenie, referencje i świadectwa).

 

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

a) W celu wykonania zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych (art. 4 pkt 2 RODO) odbywa się w celu kontroli, nawiązania kontaktu i zainicjowania potencjalnej przyszłej współpracy na Państwa wniosek.

b)    W ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Aby znaleźć odpowiadającą Państwu pracę / odpowiadające Państwu stanowisko, niezbędne jest przekazanie Państwa dokumentów aplikacyjnych do odpowiednich działów naszych zakładów i odpowiedzialnych jednostek.

Poza zakresem właściwego procesu rekrutacji Państwa dane przetwarzamy w celu zainicjowania i nawiązania stosunku pracy.

c)    Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO)

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rozszerzonego procesu rekrutacji oraz przyjęcia do „talent pool” (na podstawie osobnego zapytania z naszej strony), przetwarzanie danych jest prawomocne ze względu na udzieloną przez Państwa zgodę. Udzieloną zgodę można w dowolnej chwili wycofać.

Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody obejmuje swoim zakresem jedynie przyszłe przetwarzanie danych i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Wewnątrz przedsiębiorstwa należące do Państwa dane osobowe otrzymają te jednostki, którym są one niezbędne w celu kontroli i ewentualnego spełnienia Państwa życzenia w zakresie zatrudnienia. Również zaangażowane przez nas podmioty przetwarzające (art. 28 RODO) mogą otrzymać dane w powyższych celach. Mogą to być przedsiębiorstwa działające w zakresie zarządzania rekrutacjami lub doradztwa personalnego (np. na potrzeby przeprowadzenia assessment).

Pozostałymi odbiorcami danych mogą być te jednostki, którym dane mogą być przez nas przekazywane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Należące do Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane podczas procesu rekrutacji. Jeśli nie dojdzie do nawiązania stosunku pracy, usuniemy Państwa dane w ciągu 3 miesięcy od ostatniego kontaktu z Państwem (np. rozmowa kwalifikacyjna, pismo o odrzuceniu kandydatury).

Jeśli to konieczne, przetwarzamy i zapisujemy Państwa dane osobowe przez cały czas trwania procesu rekrutacji, co obejmuje na przykład również inicjację i zawarcie umowy o pracę.

Czas przechowywania Państwa danych jest ponadto uzależniony od ustawowych terminów przedawnienia.

Przekazywanie danych do krajów trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, EOG) odbywa się w celu zabezpieczenia danych w naszych serwerowniach w Bützberg (Szwajcaria) i Oftringen (Szwajcaria) wewnątrz grupy Glas Trösch, aby w przypadku awarii naszych systemów informatycznych lub ataku na nie zapewnić możliwie jak najszybsze przywrócenie funkcjonowania systemu.

Dane są zapisywane przez zewnętrzny portal rekrutacyjny „Talentsoft” na serwerze w Holandii. Podpisaliśmy zgodną z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na zlecenie.

W pozostałym zakresie dane są przekazywane wyłącznie wówczas, jeśli jest to niezbędne w celu przeprowadzenia procesu Państwa rekrutacji lub jeśli uzyskaliśmy na to Państwa zgodę.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania informacji o przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO, a także żądania sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO. Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu oraz żądania usunięcia danych osobowych jest objęte ograniczeniami wskazanymi w §§ 34 i 35 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Ponadto przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO w związku z § 19 BDSG).

 

W ramach rekrutacji muszą Państwo dostarczyć wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne w celu nawiązania, realizacji i inicjacji stosunku pracy lub do zgromadzenia których jesteśmy zobowiązani z mocy ustawy. Bez tych danych nie będziemy w stanie przeprowadzić Państwa rekrutacji oraz doprowadzić do zawarcia umowy o pracę.

 

W celu nawiązania stosunku pracy i przeprowadzenia procesu rekrutacji zasadniczo nie korzystamy z podejmowania zautomatyzowanych decyzji zgodnie z art. 22 RODO.

 

Prawo sprzeciwu w indywidualnych przypadkach

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. F) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów).

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw może zostać wniesiony bez konieczności zachowania określonej formy i powinien zostać skierowany w miarę możliwości do:

Dirk Becker
Fachleiter Datenschutz
c/o Euroglas AG
Euroglas Strasse 101
D - 39171 Osterweddingen
Telefon: +49 3904 63 81 374
Mobil:  +49 174 9092631
d.becker(at)euroglas.com