Informacje zgodne z artyku艂ami 13, 14 i 21 Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Szanowni Kandydaci!

Zgodnie z art. 13, 14 i 21 RODO informujemy Pa艅stwa niniejszym o przetwarzaniu przez nas Pa艅stwa danych osobowych oraz o prawach i roszczeniach przys艂uguj膮cych Pa艅stwu zgodnie z uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

To, jakie konkretne dane b臋d膮 przetwarzane i w jaki spos贸b b臋d膮 wykorzystywane, jest uzale偶nione od wnioskowanych lub uzgodnionych us艂ug.

Przetwarzamy dane osobowe, kt贸re udost臋pnili nam Pa艅stwo w procesie rekrutacji. Ponadto przetwarzamy dane umieszczane przez Pa艅stwa w celach rekrutacyjnych na zewn臋trznych platformach rekrutacyjnych i udost臋pniane naszej firmie. Istotne dane osobowe to dane to偶samo艣ci (imi臋 i nazwisko, adres, dane kontaktowe, tj. e-mail lub numer telefonu, data i miejsce urodzenia, narodowo艣膰, wykszta艂cenie, referencje i 艣wiadectwa).

 

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami europejskiego Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

a) W celu wykonania zobowi膮za艅 umownych (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych (art. 4 pkt 2 RODO) odbywa si臋 w celu kontroli, nawi膮zania kontaktu i zainicjowania potencjalnej przysz艂ej wsp贸艂pracy na Pa艅stwa wniosek.

b)    W ramach wywa偶enia interes贸w (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Aby znale藕膰 odpowiadaj膮c膮 Pa艅stwu prac臋 / odpowiadaj膮ce Pa艅stwu stanowisko, niezb臋dne jest przekazanie Pa艅stwa dokument贸w aplikacyjnych do odpowiednich dzia艂贸w naszych zak艂ad贸w i odpowiedzialnych jednostek.

Poza zakresem w艂a艣ciwego procesu rekrutacji Pa艅stwa dane przetwarzamy w celu zainicjowania i nawi膮zania stosunku pracy.

c)    Na podstawie Pa艅stwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO)

Je艣li udzielili nam Pa艅stwo zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rozszerzonego procesu rekrutacji oraz przyj臋cia do 鈥瀟alent pool鈥 (na podstawie osobnego zapytania z naszej strony), przetwarzanie danych jest prawomocne ze wzgl臋du na udzielon膮 przez Pa艅stwa zgod臋. Udzielon膮 zgod臋 mo偶na w dowolnej chwili wycofa膰.

Prosimy pami臋ta膰, 偶e wycofanie zgody obejmuje swoim zakresem jedynie przysz艂e przetwarzanie danych i nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych, kt贸re mia艂o miejsce do momentu wycofania zgody.

Wewn膮trz przedsi臋biorstwa nale偶膮ce do Pa艅stwa dane osobowe otrzymaj膮 te jednostki, kt贸rym s膮 one niezb臋dne w celu kontroli i ewentualnego spe艂nienia Pa艅stwa 偶yczenia w zakresie zatrudnienia. R贸wnie偶 zaanga偶owane przez nas podmioty przetwarzaj膮ce (art. 28 RODO) mog膮 otrzyma膰 dane w powy偶szych celach. Mog膮 to by膰 przedsi臋biorstwa dzia艂aj膮ce w zakresie zarz膮dzania rekrutacjami lub doradztwa personalnego (np. na potrzeby przeprowadzenia assessment).

Pozosta艂ymi odbiorcami danych mog膮 by膰 te jednostki, kt贸rym dane mog膮 by膰 przez nas przekazywane na podstawie udzielonej przez Pa艅stwa zgody.

Nale偶膮ce do Pa艅stwa dane osobowe s膮 przez nas przechowywane podczas procesu rekrutacji. Je艣li nie dojdzie do nawi膮zania stosunku pracy, usuniemy Pa艅stwa dane w ci膮gu 3 miesi臋cy od ostatniego kontaktu z Pa艅stwem (np. rozmowa kwalifikacyjna, pismo o odrzuceniu kandydatury).

Je艣li to konieczne, przetwarzamy i zapisujemy Pa艅stwa dane osobowe przez ca艂y czas trwania procesu rekrutacji, co obejmuje na przyk艂ad r贸wnie偶 inicjacj臋 i zawarcie umowy o prac臋.

Czas przechowywania Pa艅stwa danych jest ponadto uzale偶niony od ustawowych termin贸w przedawnienia.

Przekazywanie danych do kraj贸w trzecich (kraj贸w spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, EOG) odbywa si臋 w celu zabezpieczenia danych w naszych serwerowniach w B眉tzberg (Szwajcaria) i Oftringen (Szwajcaria) wewn膮trz grupy Glas Tr枚sch, aby w przypadku awarii naszych system贸w informatycznych lub ataku na nie zapewni膰 mo偶liwie jak najszybsze przywr贸cenie funkcjonowania systemu.

Dane s膮 zapisywane przez zewn臋trzny portal rekrutacyjny 鈥濼alentsoft鈥 na serwerze w Holandii. Podpisali艣my zgodn膮 z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych umow臋 powierzenia przetwarzania danych osobowych na zlecenie.

W pozosta艂ym zakresie dane s膮 przekazywane wy艂膮cznie w贸wczas, je艣li jest to niezb臋dne w celu przeprowadzenia procesu Pa艅stwa rekrutacji lub je艣li uzyskali艣my na to Pa艅stwa zgod臋.

Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest uprawniona do uzyskania informacji o przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO, a tak偶e 偶膮dania sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, usuni臋cia zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO. Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu oraz 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych jest obj臋te ograniczeniami wskazanymi w 搂搂 34 i 35 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Ponadto przys艂uguje r贸wnie偶 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO w zwi膮zku z 搂 19 BDSG).

 

W ramach rekrutacji musz膮 Pa艅stwo dostarczy膰 wy艂膮cznie te dane osobowe, kt贸re s膮 niezb臋dne w celu nawi膮zania, realizacji i inicjacji stosunku pracy lub do zgromadzenia kt贸rych jeste艣my zobowi膮zani z mocy ustawy. Bez tych danych nie b臋dziemy w stanie przeprowadzi膰 Pa艅stwa rekrutacji oraz doprowadzi膰 do zawarcia umowy o prac臋.

 

W celu nawi膮zania stosunku pracy i przeprowadzenia procesu rekrutacji zasadniczo nie korzystamy z podejmowania zautomatyzowanych decyzji zgodnie z art. 22 RODO.

 

Prawo sprzeciwu w indywidualnych przypadkach

Mog膮 Pa艅stwo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z Pa艅stwa szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych Pa艅stwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. F) Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych (przetwarzanie danych na podstawie wywa偶enia interes贸w).

Je艣li wnios膮 Pa艅stwo sprzeciw, Pa艅stwa dane osobowe nie b臋d膮 ju偶 przez nas przetwarzane, chyba 偶e b臋dziemy w stanie wykaza膰 istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Pa艅stwa interes贸w, praw i wolno艣ci, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

Sprzeciw mo偶e zosta膰 wniesiony bez konieczno艣ci zachowania okre艣lonej formy i powinien zosta膰 skierowany w miar臋 mo偶liwo艣ci do:

Dirk Becker
Fachleiter Datenschutz
c/o Euroglas AG
Euroglas Strasse 101
D - 39171 Osterweddingen
Telefon: +49 3904 63 81 374
Mobil:  +49 174 9092631
d.becker(at)euroglas.com