Informacje zgodnie z art. 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Szanowni Klienci,

zgodnie z art. 13, 14 i 21 RODO informujemy niniejszym o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych oraz o roszczeniach i prawach, jakie przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

To, jakie dane są szczegółowo przetwarzane i w jaki sposób są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od zamówionych lub uzgodnionych usług.

Podmiotem odpowiedzialnym jest:

Euroglas Polska Sp. z o.o.
Osiedle Niewiadów 65, 97-225 Ujazd

Phone +48 44 719 40 70

Kontakt z zakładowym inspektorem danych osobowych:

Mariusz Marcinkowski

c/o Euroglas

Osiedle Niewiadów 65, 97-225 Ujazd

Telefon: +48 44 7194552

m.marcinkowski(at)euroglas.com

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach naszej współpracy.

Ponadto, w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług, przetwarzamy dane osobowe, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy od innych firm lub osób trzecich (np. w celu realizacji zamówień, wykonania umów lub na podstawie zgody udzielonej przez Państwa).

Z drugiej strony przetwarzamy dane osobowe, które zgodnie z prawem uzyskaliśmy i możemy przetwarzać z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestrów dłużników, ksiąg wieczystych, rejestrów handlowych i stowarzyszeń, prasy, mediów).

Istotne dane osobowe to personalia (imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo), dane identyfikacyjne (np. dane dokumentu tożsamości) oraz dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu). Ponadto mogą to być dane zamówienia (np. zlecenie dostawy), dane dotyczące realizacji naszych zobowiązań umownych (np. dane opisujące sprzedaż, linie kredytowe, dane dotyczące produktów itp.), dane dotyczące reklam i sprzedaży, dane dotyczące umów i dokumentacji (np. pisma handlowe), dane rejestrowe, dane dotyczące transakcji płatniczych (numer rachunku bankowego, nazwa banku), dane dotyczące komunikacji (numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.), dane dotyczące korzystania przez Państwa z oferowanych przez nas usług telemedialnych (np. czas odsłony naszych stron internetowych, aplikacji lub newslettera, nasze strony lub wpisy, które zostały kliknięte), jak również inne dane porównywalne z wymienionymi kategoriami.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

 a)    w celu spełnienia obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych (art. 4 pkt 2 RODO) odbywa się w celu świadczenia usług, dostarczania towarów, w szczególności w celu realizacji naszych umów z Państwem oraz realizacji Państwa zamówień, jak również wszelkich czynności niezbędnych do prowadzenia firmy i administrowania nią.

Cele przetwarzania danych zależą przede wszystkim od konkretnych produktów lub usług (np. rejestracja danych adresowych w celu zapewnienia dostawy do wyznaczonego miejsca lub rejestracja danych rachunku bankowego w celu przetwarzania poleceń zapłaty i not uznaniowych w wyniku dostawy lub usługi).

b)    w ramach ustalenia nadrzędnego charakteru interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich przetwarzamy Państwa dane w niezbędnym zakresie w sposób wykraczający poza rzeczywistą realizację umowy. Przykłady:

 • przegląd i optymalizacja procedur do analizy potrzeb i bezpośredniego podejścia do klienta;
 • reklama lub badanie rynku i opinii, chyba że wyrazili Państwo sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych;
 • egzekwowanie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonowania systemów informatycznych;
 • zapobieganie przestępstwom i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie;
 • monitoring wizyjny w celu gromadzenia dowodów w przypadku przestępstw lub zwiększenia bezpieczeństwa w strefach zagrożenia. Służą one zatem ochronie klientów i pracowników.
 • środki bezpieczeństwa budynków i instalacji (np. kontrola dostępu);
 • środki zapewniające mir domowy;
 • środki służące do zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów.

c)    na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO)

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. przekazywanie danych osobom trzecim, ocena danych w celach marketingowych), przetwarzanie to jest zgodne z prawem właśnie ze względu na wyrażoną przez Państwa zgodę. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Prosimy pamiętać, że odwołanie będzie obowiązywać tylko w przyszłości. Przetwarzanie, które miało miejsce zanim nastąpiło odwołanie, pozostaje bez zmian.

d)    na podstawie zaleceń ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom prawnym, tj. wymogom prawnym (np. prawo handlowe, podatkowe, celne, konkurencji itp.). O ile w tym zakresie dane są przetwarzane, odbywa się to wyłącznie na podstawie tych przepisów.

Dane otrzymują w firmie te jednostki, które potrzebują ich do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Do podanych celów dane mogą być również przekazywane zatrudnionym przez nas podmiotom przetwarzającym (art. 28 RODO). Mogą to być firmy realizujące usługi informatyczne, logistyczne, windykacyjne, doradcze, marketingowe i konsultingowe.

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom spoza firmy należy zauważyć, że przekażemy Państwa dane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę lub jeżeli jesteśmy upoważnieni do przekazywania informacji. W takich warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład:

 • Organy i instytucje publiczne (np. prokuratura, policja, organy nadzorcze, audytorzy) w przypadku obowiązku prawnego lub urzędowego.
 • Inne firmy, którym przekazujemy dane osobowe w celu prowadzenia z Państwem współpracy handlowej (w zależności od umowy: np. banki, biura informacji gospodarczych, dostawcy, agenci handlowi).

Pozostałymi odbiorcami danych mogą być te organy, odnośnie do których Państwo wyrażą zgodę na przekazywanie im danych.

W razie potrzeby przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres trwania naszej współpracy handlowej, co obejmuje również np. zainicjowanie i wykonanie umowy, lub w celu realizacji celów umownych.

Ponadto, podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji wynikającym z prawa handlowego (kodeksu handlowego (HGB), szwajcarskiego prawa zobowiązań (OR) itd.), prawa podatkowego (np. ordynacji podatkowej, AO) lub prawa pracy. Określone tam okresy przechowywania i dokumentacji wynoszą zazwyczaj od dwóch do dziesięciu lat, ale w indywidualnych przypadkach mogą być również znacznie dłuższe.

Wreszcie, okres przechowywania jest również oceniany zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

Przesyłanie danych do krajów trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, EOG) odbywa się w celu zabezpieczenia danych w naszych serwerowniach w Bützbergu i Oftringen w ramach Grupy Glas Trösch, żeby w przypadku awarii lub ataku na nasze systemy informatyczne możliwe było jak najszybsze ich dostarczenie i ponowne uruchomienie. W przeciwnym razie transmisja będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji Państwa zleceń (np. zleceń płatniczych), jest to wymagane przez prawo lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę. W razie potrzeby poinformujemy Państwa oddzielnie o szczegółach, jeżeli będzie to wymagane przez prawo.

Każdy podmiot danych ma prawo dostępu na mocy art. 15 RODO, prawo do korekty na mocy art. 16 RODO, prawo do usunięcia na mocy art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania na mocy art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 RODO. Ograniczenia zgodnie z § 34 i § 35 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) obowiązują w odniesieniu do prawa dostępu do danych i prawa do usunięcia. Ponadto istnieje prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO w związku z § 19 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, BDSG).

W ramach naszej współpracy muszą Państwo podać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, realizacji i zakończenia relacji biznesowych lub do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych zazwyczaj będziemy musieli odmówić zawarcia umowy lub wykonania zlecenia, albo nie będziemy mogli dłużej realizować istniejącej umowy i być może będziemy musieli ją rozwiązać.

W szczególności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, możemy być zobowiązani przed nawiązaniem współpracy do ustalenia Państwa tożsamości na przykład na podstawie dowodu osobistego, jednocześnie rejestrując Państwa imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo i adres miejsca zamieszkania. Dalsze obowiązki mogą wynikać na przykład z ustawowej kontroli wywozu (np. sprawdzenie listy sankcji). Abyśmy mogli wywiązać się z tego obowiązku prawnego, muszą Państwo przekazać nam niezbędne informacje i dokumenty zgodnie z ustawą o praniu pieniędzy oraz niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach, które mogą nastąpić w trakcie trwania współpracy. Po dokonaniu kontroli wywozu może jednak zaistnieć konieczność złożenia tzw. oświadczenia końcowego użytkownika. Jeżeli nie dostarczą nam Państwo niezbędnych informacji i dokumentów, nie będziemy mogli nawiązać ani kontynuować współpracy, o którą Państwo wystąpili.

Do nawiązania i realizacji relacji biznesowych nie wykorzystujemy w zasadzie w pełni zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji określonego w art. 22 RODO. Jeżeli będziemy stosować te procedury w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie, o ile będzie to wymagane przez prawo.

Część Państwa danych osobowych przetwarzamy automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych (profilowanie). Profilowanie wykorzystujemy przykładowo w następujących przypadkach:

Przy ocenie wiarygodności kredytowej (terminy płatności, przerwy w płatnościach, płatności ratalne) korzystamy z oceny punktowej (scoring) klientów indywidualnych oraz oceny ratingowej klientów korporacyjnych. Obliczane jest prawdopodobieństwo, z jakim klient wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych zgodnie z umową. Wyliczenie może obejmować na przykład dochody, wydatki, istniejące zobowiązania, zawód, pracodawcę, okres zatrudnienia, zachowania płatnicze (np. obroty na rachunkach bankowych, salda), doświadczenia z dotychczasowego przebiegu współpracy oraz informacje od agencji informacji kredytowej. W przypadku klientów korporacyjnych uwzględniane są również dodatkowe dane, takie jak branża, wyniki roczne i sytuacja majątkowa. Zarówno ocena punktowa, jak i ratingowa opierają się na matematycznie i statystycznie uznanych i sprawdzonych metodach. Wyliczone wartości punktowe i ratingi kredytowe wspomagają nas w podejmowaniu decyzji w zakresie kontraktów produktowych i są uwzględniane w bieżącym zarządzaniu ryzykiem.

1. Prawo sprzeciwu w indywidualnym przypadku

Mają Państwo prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie danych w oparciu o równowagę interesów) z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO do celów oceny kredytowej lub reklamowych.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne powody zasługujące na ochronę w związku z przetwarzaniem, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami, lub że przetwarzanie to służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

2. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach reklamy bezpośredniej, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach.

Sprzeciw można złożyć bez konieczności wypełniania formularzy i w miarę możliwości należy go kierować na adres:

Glas Trösch Euroholding AG & Co. KGaA
Felix u. Nabor-Straße 8,
D-79189 Bad Krozingen
Telefon: +49 (7633) 9521 682 (Ivo Backs)
Adres e-mail: datenschutz(at)glastroesch.de